دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اسفند 1400، صفحه 1-268 
بررسی اشیاء مفرغی لرستان از منظر نمادشناسی (مطالعه موردی نقش گیلگمش)

زهرا چراغی؛ رضا رضالو؛ سید مهدی حسینی‌نیا؛ محمد اسکندری پویا؛ محمدرضا چگینی


خوانشی بر بازخوانی وحدت در هنرهای بومی سنتی میبد مبتنی بر مفاهیم هنر اسلامی

شیوا زارع؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمدمهدی کریم نژاد؛ محمود دهقان هراتی