چشم‌اندازی آلمانی از تاریخ ساسانیان (کتاب «مبانی تاریخ ساسانیان» در بوتة نقد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد تاریخ ایران باستان، گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در دنیای باستان و پس از ایرانیان پارتی، ساسانیان هماوردان نیرومند امپراتوری روم و سپس بیزانس بودند. همچنین تاریخ ساسانیان، نقطة اوج تاریخ شرق باستان و آخرین دورة تاریخ مردم ایران پیش از برآمدن اسلام است. هم‌ازاین‌رو، سال‌هاست که پژوهندگان ایرانی و ناایرانی، به پژوهش دربارة تاریخ، اقتصاد، فرهنگ و دین و جامعة ایرانی در دورة ساسانیان می‌پردازند. کتاب «مبانی تاریخ ساسانیان»، نوشتة کلاوس شیپمان، باستان‌شناس آلمانی، پژوهشی است فشرده دربارة تاریخ، دین، اقتصاد، باستان‌شناسی و هنر ساسانیان که در سال 1990 چاپ شده است. آگاهی‌های این کتاب، پژوهندگان متخصص تاریخ ساسانیان را خرسند نخواهد کرد، امّا برای دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعة تاریخ ساسانیان سودمند خواهد بود. این کتاب را مترجم نام‌آور، کیکاوس جهانداری از آلمانی به فارسی برگردانیده است و چاپ اول آن در سال 1384 از سوی نشر و پژوهش فرزان روز منتشر شده است. در این جستار به نقد محتوایی و شکلی کتاب و دیدگاههای نویسندة آن و نیز ارزیابی ترجمة فارسی این کتاب خواهیم پرداخت.