اهداف و چشم انداز

 اهداف و رویکرد: 

 

از جمله اهداف دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی؛ گسترش و توسعه نوآوری نظری یا روش شناختی در حوزه های متعدد تاریخی- تمدنی بوده و در پی آن است تا مقالاتی مرتبط با حوزه های ذیل را منتشر نماید: 

 

1- بازشناسی آداب و رسوم ایرانیان در دوره پیش از اسلام و دوران اسلامی.

 

2- بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزه تاریخ تمدنی ایران پیش از اسلام و ایران دوره اسلامی

 

3- بررسی تعاملات تاریخی - تمدنی ایران با دیگر ملل و نحل

4- تحلیل و تبیین اندیشه های بزرگان دینی و فرهنگی ایران

 5- ایجاد همگرایی بین دانش تاریخ و دیگر حوزه‌های علوم انسانی
 

 

چشم انداز: 

 

انتشار دوفصلنامه حاضر در فرآیند دستیابی به اهداف توسعه علمی کشور و به منظور گسترش مرزهای دانش به خصوص ارتقای کیفی مطالعات در حوزه تاریخ تمدن غنی ایران صورت پذیرفته است. آماده کردن بستر مناسب برای انعکاس نتایج تحقیقات پژوهشگران به هدف شناخت مسائل تاریخی- تمدنی ایران در حوزه‌های تمدنی، اجتماعی، فرهنگی و دینی از اهم چشم اندازهای دوفصلنامه مزبور است. پیوستن به نشریات بین المللی نیز از اصلی ترین چشم اندازهای پیش روی دوفصلنامه حاضر خواهد بود.