تماس با ما

نشانی نشریّه: کرمان - انتهای­ بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکدة‌ ادبیّات و علوم انسانی – صندوق پستی 111-76165، دفتر نشریّة پژوهشنامه تمدن ایرانی 

رایانامه: jic@uk.ac.ir


CAPTCHA Image