اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جمشید روستا

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

jamshidroostauk.ac.ir
0000-0001-8605-9211

مدیر مسئول

دکتر سید محمد طیبی

تاریخ اسلام دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.tayybiuk.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر حمید کاویانی پویا

تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hakaviani
kavyaniuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالرسول خیراندیش

تاریخ ایران اسلامی- تاریخ مغول- تاریخنگاری- تاریخ محلی استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

kheirandish.irgmail.com

دکتر محمدتقی ایمان پور

تاریخ ایران باستان استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

timanpour.profcms.um.ac.ir/
timanpourferdowsi.um.ac.ir

دکتر سید ابوالقاسم فروزانی

تاریخ ایران اسلامی استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

foroozanirose.shirazu.ac.ir

دکتر جهانبخش ثواقب

استاد تاریخ دانشگاه لرستان

jahan_savaghebyahoo.com

دکتر سید شمس الدین نجمی

تاریخ ایران اسلامی، صفویه دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

sh.najmiyahoo.com

دکتر شهرام جلیلیان

تاریخ ایران باستان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

jalilianshahramyahoo.com

دکتر سهراب یزدانی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

sohrab_yazdani_78yahoo.com

دکتر محمدمهدی مرادی خلج

تاریخ ایران اسلامی دانشیار دانشگاه شیراز

mm_mkhalajyahoo.com

دکتر سید محمد طیبی

تاریخ اسلام دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.tayybuk.ac.ir

دکتر عباس قدیمی قیداری

تاریخ قاجار و معاصر ایران - روش شناسی - تاریخ نگاری و مباحث نظری تاریخ دانشیار- دانشگاه تبریز

ghadimitabrizu.ac.ir

دکتر جمشید روستا

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

jamshidroostauk.ac.ir

دکتر حمید کاویانی پویا

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hakaviani
kavyaniuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر تورج دریایی

تاریخ و فرهنگ ایران باستان استاد «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین

tdaryaeeuci.edu

ویراستار ادبی نشریه

دکتر علی جهانشاهی افشار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/aljahanshahi
ajahanshahiafshargmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر زهرا خزاعی راوری

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/en/zkhozaei
zahra.khozaeigmail.com