درباره نشریه

دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی در راستای نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در حوزه‌های تاریخ فرهنگ و تمدن ایران بر آن است تا تازه‌های پژوهشی صاحب‌ نظران و محققان ارجمند را منتشر نماید. بدون تردید ترویج فرهنگ ایرانی‌اسلامی، گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهش های علمی از جمله اهداف انتشار مجله مذکور بوده و در همین راستا مقالاتی تالیفی در حوزه­ های تاریخی، همچون تاریخ فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی و به طور کلی تحقیقات جدید و بکر با محتوای علمی و پژوهشی در حوزه های یاد شده و با تاکید بر پژوهش محور بودن را منتشر می سازد.