دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، دی 1401، صفحه 1-217