دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، اسفند 1401، صفحه 1-217 
از سقوط زردوکّو تا برآمدن دیوکِس؛ یک دموکراسی مادی

صفحه 133-160

سورنا فیروزی؛ محمدامین سعادت مهر؛ بیتا سودایی