دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-168 
2. مطالعه تاریخی سنگ نگاره هایِ درّه نگاران ناهوک سراوان

صفحه 35-54

نصرت خاتون علوی ناهوکی؛ محمدمسیح هاشمی نیا؛ حلیمه میرکازهی نژاد