مطالعه تاریخی سنگ نگاره هایِ درّه نگاران ناهوک سراوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه ولایت ایرانشهر

2 دانشجوی دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی و استاد مدعو دانشگاه ولایت ایرانشهر

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22103/jic.2020.2716