مقایسه شیوه تاریخنگاری پیگولوسکایا و مارک بلوخ پیرامون نظام فئودالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوران اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

10.22103/jic.2020.2717