تبیین و تحلیل شواهد باستان شناختی و مکتوب در بابِ مناسبات و تعاملات فرهنگی و هنری هخامنشیان و دولت-شهرهای یونانی (سده-های 6-4پ.م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد- گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،

10.22103/jic.2020.2715