نظام طبقاتی در بلوچستان: زمینه های تاریخی و پیامدهای اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ ایران دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی

10.22103/jic.2020.2720