تحلیل روایات هرودت از لشکرکشی کمبوجیه به مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری تاریخ ایران باستان از گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

10.22103/jic.2020.2719