کلیدواژه‌ها = قاجار
جایگاه وقف و خیرات در نهادهای علمی و آموزشی کرمان در عصر قاجار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 196-213

10.22103/jic.2023.21725.1221

موید صادقیان؛ نعمت احمدی نسب؛ فیاض زاهد


جایگاه شطرنج در دوره قاجار با تاکید بر رسائل شطرنجیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 163-184

10.22103/jic.2022.19845.1108

مهدی وزینی افضل؛ مهدی دهقانی