اهمیت بنای تکیه دولت دردوره قاجار و بررسی آن در نقاشی محمدغفاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

چکیده

بنای تکیه دولت تهران یکی از بناهای ارزشمند در ایران در دوره قاجار می باشد که به دستور ناصرالدین شاه قاجار ساخته و در دوره اول پهلوی به دستور رضا خان تخریب شد. نخستین جنبه اهمیت این موضوع ساختار این بنا و ارزش آن درهنر عزاداری مذهبی در دوره قاجار است که انتقال سنت و فرهنگ های مذهبی را مشخص می کند و مطالعه آن می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این بنا در نقاشی دوره قاجار باشد. هدف از این پژوهش پی بردن به اهمیت این بنا، ساخت آن در دوره قاجار و نقاشی کمال الملک به عنوان تنها سند رنگی به جای مانده از این بنا می باشد. سوال این پژوهش این بنا چگونه ساخته شده دارای چه ویژگی هایی می باشد؟ چه ویژگی هایی دراثرکمال الملک درنقاشی تکیه دولت وجود دارد؟ روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای می باشد و شیوه تحلیل آثار براساس بررسی اصول و قواعد تجسمی به کاررفته در ویژگی های ظاهری اثر می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این بنا و ساختار آن یک اتفاق مهم دردوره قاجار و یکی از مهم ترین بناهای پایتخت بوده که دردوره پهلوی اول تخریب گشته است و امروزه نقاشی کمال الملک یکی از اسناد مهم دررابطه با این بنا می باشد که تنها مستند رنگی از داخل تکیه است و عکس های کمی که برجای مانده سیاه و سفید است و نقاشی کمال الملک می تواند نقش و تزیینات داخل تکیه را تاحدی به نمایش بگذارد و مشخص کند .

کلیدواژه‌ها