نوروز (در دو متن پهلوی، یک متن مانوی و عربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستان، دانشگاه بوعلی سینا. ایران

2 استادیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

اگرچه نام نوروز در پهلوی آمده است با این‌همه از چگونگی پیدایش و آئین‌های آن در هیچ‌یک از نوشته‌های پهلوی ‌سخنی به میان نیامده است! نه در اوستا از آن سخنی رفته است و نه در پارسی باستان! تنها در چند متن پهلوی، یک متن مانوی به پارسی میانه و متنی دیگر به سغدی واژۀ نوروز آمده است. به‌راستی همۀ آگاهی ما از نوروز و چگونگی آن از دورۀ اسلامی و نوشته‌های نویسندگان مسلمان به پارسی و عربی است. در این مقاله، نخست واژۀ نوروز در متن پارسی میانه مانوی M319 S.2 بررسی شده، سپس بر پایۀ دو متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد و بندهشن و نیز متن عربی جاحظ در المحاسن و الاضداد آن‌چه که دربارۀ این آیین می‌توان به‌دست آورد بررسی شده است. متن‌های پهلوی و مانوی، نویسه‌گردانی، آوانویسی و ترجمه شده‌اند و متن عربی، پس از آوردن متن اصلی، ترجمه شده است. سپس بر پایۀ دو متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد و بندهشن و نیز متن عربی جاحظ در المحاسن و الاضداد آن‌چه که دربارۀ این آیین می‌توان به‌دست آورد بررسی شده است. متن‌های پهلوی و مانوی، نویسه‌گردانی، آوانویسی و ترجمه شده‌اند و متن عربی، پس از آوردن متن اصلی، ترجمه شده و بررسی شده است و نه در پارسی باستان! تنها در چند متن پهلوی، یک متن مانوی به پارسی میانه و متنی دیگر به سغدی واژۀ نوروز آمده است. به‌راستی همۀ آگاهی ما از نوروز و چگونگی آن از دورۀ اسلامی و نوشته‌های نویسندگان مسلمان به پارسی و عربی است.که بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها