اعضای هیات تحریریه

ترتیب اعضای محترم هیات تحریریه بر طبق حروف الفبا می باشد.

مدیر مسئول

دکتر سید محمد طیبی

تاریخ اسلام دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.tayybiuk.ac.ir
0000-0003-1551-5595

سردبیر

دکتر حمید کاویانی پویا

تاریخ ایران باستان دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/en/~kavyani
kavyaniuk.ac.ir
0000-0001-8517-6432

مدیر اجرایی

دکتر جمشید روستا

تاریخ، تاریخ ایران اسلامی دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

uk.ac.ir/en/~jamshidroosta
jamshidroostauk.ac.ir
0000-0001-8605-9211

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدتقی ایمان پور

تاریخ ایران باستان استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

timanpour.profcms.um.ac.ir/
timanpourferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-8458-4618

دکتر جهانبخش ثواقب

استاد تاریخ دانشگاه لرستان، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

jahan_savagheblu.ac.ir
0000-0002-0894-9777

دکتر شهرام جلیلیان

تاریخ ایران باستان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

jalilianshahramscu.ac.ir
0000-0002-1536-5489

دکتر جمشید روستا

تاریخ، تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/en/~jamshidroosta
jamshidroostauk.ac.ir
0000-0001-8605-9211

دکتر کوروش صالحی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

salehilihu.usb.ac.ir

دکتر سید محمد طیبی

تاریخ اسلام دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.tayybuk.ac.ir
0000-0003-1551-5595

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

zalizadehbirjandigmail.com

دکتر سید ابوالقاسم فروزانی

تاریخ ایران اسلامی استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

foroozanirose.shirazu.ac.ir
0000-0003-1962-3403

دکتر عباس قدیمی قیداری

تاریخ قاجار و معاصر ایران - روش شناسی - تاریخ نگاری و مباحث نظری تاریخ استاد- دانشگاه تبریز

ghadimitabrizu.ac.ir
0000-0002-9582-7056

دکتر حمید کاویانی پویا

تاریخ، ایران دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/en/~kavyani
kavyaniuk.ac.ir
0000-0001-8517-6432

دکتر محمدمهدی مرادی خلج

تاریخ ایران اسلامی دانشیار دانشگاه شیراز

mm_mkhalajshirazu.ac.ir
0000-0002-4459-4117

دکتر سید شمس الدین نجمی

تاریخ ایران اسلامی، صفویه دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

sh.najmiuk.ac.ir
0000-0001-7832-306X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر تورج دریایی

تاریخ و فرهنگ ایران باستان استاد «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین

tdaryaeeuci.edu
0000-0002-1855-4277

ویراستار ادبی نشریه

دکتر علی جهانشاهی افشار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/aljahanshahi
ajahanshahiafshargmail.com
0000-0001-7376-9441

ویراستار انگلیسی

دکتر هدی هادی پور

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

hoda.hadipourgmail.com
0000-0001-6600-1469

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
02161117669
0000-0003-0877-1566

h-index: 22