نمادشناسی خورشید در منابع تصویری دوره ایلخانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 فارغ التحصیل تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

سرزمین ایران با داشتن تمدن بزرگ و گسترده، سرشار از نمادهاست که بازگوکننده باورهای ایرانیان می‌باشد. یکی از نمادهای بر جای گذشته از کهن ایران زمین و تاریخ اساطیری آن، نماد خورشید است که ریشه در باورها و عقاید مذهبی آن روزگار دارد. نشان یاد شده، پس از اسلام کاربرد دوباره پیدا کرد و عهد ایلخانی اهمیت و کاربرد این نماد به شیوه‌های مختلف مورد بازبینی قرار گرفت. دستاورد پژوهش حاضر نشان می‌دهد که  در دوره ایلخانان، پیوند خورشید با مهر، ناهید، گل ها، گیاهان، حیوانات، پرندگان و اشکال هندسی نمود چشمگیری پیدا کرده است. همچنین در این دوره، با توجه به ریشه های اساطیری، خورشید جاندار محسوب شده و به بسیاری از اعمال و مشخصات انسانی از جمله زیبایی، پادشاهی و... نسبت داده شده است. مقاله پیشرو به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نماد خورشید و مفاهیم مرتبط با آن در منابع دوره ایلخانی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها