کلیدواژه‌ها = شهر قاجاری
تدقیق عرصه و حصار قاجاری کرمان و تصحیح روایتی نادرست از یک دروازه

دوره 5، شماره 1، تیر 1402، صفحه 239-258

10.22103/jic.2024.22183.1245

حجت گلچین؛ تهمینه حسینی؛ مجید حاجی زاده جواران