کلیدواژه‌ها = شیخیه
جایگاه وقف و خیرات در نهادهای علمی و آموزشی کرمان در عصر قاجار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 196-213

10.22103/jic.2023.21725.1221

موید صادقیان؛ نعمت احمدی نسب؛ فیاض زاهد