نویسنده = محمدمسیح هاشمی نیا
مطالعه تاریخی سنگ نگاره هایِ درّه نگاران ناهوک سراوان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 35-54

10.22103/jic.2020.2716

نصرت خاتون علوی ناهوکی؛ محمدمسیح هاشمی نیا؛ حلیمه میرکازهی نژاد